سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اکرم حلاج نیا – کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
غلامحسین حق نیا – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر فتوت – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا خراسانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به سبب وارد شدن فسفر در واکنش های مختلف با ترکیب های خاک و پایین بودن توان خاک ها در فراهمی فسفر، مقدار زیادی از این عنصر لازم است تا فراهمی آن در خاک به حد مناسب برای
رشد گیاه برسد . لذا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اکولوژیکی ارائه راهکارهایی به منظور افزایش کارایی استفاده از فسفر مانند کاربرد منابع آلی فسفر از جمله کودهای حیوانی، بقایای گیاهی و
لجن فاضلاب به همراه کودهای شیمیایی و یا به صورت مجزا در مدیریت حاصلخیزی خاک مناسبتر از کودهای شیمیایی است . پژوهش ها نشان می دهند که مواد آلی باعث افزایش فراهمی فسفر
در خاک های آهکی می شود (۳) موادآلی و اسیدهای آلی حاصل از تجزیه آن، سطوح کربنات کلسیم را اشغال کرده و از تشکیل رسوب هیدروکسی آپاتیت جلوگیری می کند . (۴) مواد آلی با کلات
کردن اکسیدهای آهن و آلومنیوم روی جذب فسفر تأثیر می گذارد و تشکیل اکسیدهای آهن و آلومنیوم در حضور اسیدهای آلی خاص متوقف می شود (۲) افیونی و رضایی نژاد نشان دادند که کود گاوی از بالاترین پتانسیل در حاصلخیزی خاک برخوردار است (۱) لجن فاضلاب، کودهای شیمیایی و کمپوست به ترتیب در مرتبه بعد قرار دارند . استفاده از فاضلاب و کودهای حیوانی ظرفیت
جذب فسفر خاک را کاهش داده و خطر آبشویی فسفر را به دنبال دارد (۷) استفاده دراز مدت از مواد آلی باعث می شود که فسفر با پیوندهای کم انرژی تر نگهداری شده و قابلیت فراهمی آن افزایش
پیدا کند(۹) هدف از این پژوهش مقایسه استفاده از فسفر معدنی و ماده آلی به صورت مجزا و تاثیر استفاده توام آنها بر فراهمی فسفر در خاک های آهکی و توزیع آن در قسمت های مختلف طی
زمان می باشد .