سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
هیوا عزیزی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات ایلام
عباس ملکی – استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
حیدر ذوالنوریان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی کرمانشاه

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر انواع مالچ پلاستیکی، روش کشت و رقم بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، ایستگاه تحقیقات ماهیدشت در سال ۱۳۹۲ اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه نوع مالچ پلاستیکی با رنگ های سیاه، سفید و شاهد (بدون پوشش)، روش کشت شامل روی پشته و کف جوی و دو واریته تورو و فریسکو بود. صفات اندازه گیری شده شامل عملکرد گوجه فرنگی در هکتار، اسیدیته گوجه فرنگی، میزان مواد جامد محلول، وزن ریشه، دمای خاک زیر مالچ، درصد ماده خشک و گل جالیز بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مالچ و روش کشت بر صفات مورد بررسی معنی دار گردید. مالچ پلاستیکی سفید با عملکرد ۹۸/۱۵۵ تن در هکتار نسبت به مالچ سیاه و بدون پوشش به ترتیب ۲۴ و ۳۳ درصد افزایش عملکرد داشته است. همچنین مالچ پلاستیکی موجب کاهش ۸۵ درصدی گل جالیز در سطح شده است. اثر سه گانه مالچ × روش کشت× رقم بر عملکرد در هکتار نشان می دهد که بیشترین عملکرد برابر ۱۶۲ تن مربوط به مالچ پلاستیکی سفید، در هر دو روش کشت و رقم تورو بوده است.