سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمال مظلوم –
فرهاد اسمعیلی قدسی –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر ماندگی سل لایه نشانی روی خواص اپتیکی فیلم های تهیه شده از تگنیک غوطه وری سل-ژل مورد ارزیابی قرار گرفت. طیف تراگسیل تجربی فیلم ها بوسیله طیف سنج UV-Visible اندازه گیری شد. از روی طیف تراگسیل تجربی و با استفاده از روش بهینه سازی نامقید، ضریب شکست، ضریب خاموشی فیلم ها در گستره طول موجهای ناحیه مرئی و ضخامت فیلمها بدست آمد. نتایج نشان می دهد که با افزایش زمان ماندگی سل از ترا گسیل فیلمها کاسته شده و ضریب شکست، ضریب خاموشی و ضخامت فیلمها افزایش می یابد. خواص ساختاری و مورفولوژی سطح فیلم ها به ترتیب بوسیله آنالیزهای XRD و AFM مورد مطالعه قرار گرفت.