سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
نسرین خدابنده لو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدعلی ابوطالبیان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:
به منظور بررسی اثر تنش رطوبت، مایکوریز و محلول پاشی سولفات روی بر برخی خصوصیات ذرت رقم میان رس ۶۴۰NS پژوهشی درسال ۱۳۹۳در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا واقع در شهرستان همدان به اجرا درآمد. در این مطالعه کمبود آب در خاک به عنوان عامل اصلی و کود زیستی مایکوریز و محلول پاشی سولفات روی بعنوان عوامل فرعی بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. عوامل مورد بررسی شامل تیمار کمبود آب در خاک در چهار سطح ۱۲۰،۹۰،۶۰و۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A، محلول پاشی سولفات روی در دو سطح عدم محلول پاشی و محلول پاشی طی دو بار در طول فصل رشد با غلظت پنج در هزار و سطوح کود زیستی مایکوریز نیز در دو سطح استفاده و عدم استفاده بود. طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها، محلول پاشی با سولفات روی سبب شد شاخص کلروفیل در شدت بالای تنش رطوبت نسبت به عدم محلول پاشی ۲۴ درصد افزایش یابد. همچنین درصد همزیستی قارچ با ریشه ذرت با افزایش شدت تنش بیش تر شد بطوری که در شدت های بالای تنش رطوبت میزان همزیستی ۳۵ درصد بیش تر از شرایط عدم تنش (۶۰ میلی متر تبخیر) گردید.