سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهند
امیر عبداله زاده – دانشیار متالورژی، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تر
فرشید مالک قایینی – استادیار متالورژی، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ت

چکیده:

در این پژوهش تاثیر متغیرهای جوشکاری قوس فلز گاز پالسی بر رقیق شدگی و هندسـه گـرده جـوش در روکش دهی فولاد خط لوله X٦٥ با فولاد زنگ نزن ٣١٦L توسط فرایند جوشکاری فوق مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور داشتن الگوی مناسبی در مورد نحوه تاثیر متغیرهای جوشـکاری بـر هندسـه گـرده و رقیق شدگی فلز جوش، از الگ وی » طـرح عـاملی کامـل « بـه عنـوان یکـی از مهـم تـرین ابزارهـای طراحـی آزمایش ها استفاده شده و درنهایت الگویی ریاضی برای نحوه تغییرات هندسه گرده جوش و رقیق شـدگی بر حسب نرخ تغذیه سیم و سرعت جوشکاری ارایه شده است .