سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سپهر صدیقی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکدة مهندسی شیمی و نفت
داریوش باستانی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکدة مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در طراحی برج های ضربانی، ماندگی فاز پراکنده (hold up) است . چون از آن برای تعیین سطح ویژة انتقال جرم وسطح ویژة انتقال جرم نیز برای محاسبة ارتفاع واحدهای انتقال،تعداد سینی ها ودر نتیجه طول برج استفاده می شود . در این تحقیق که برروی برج استخراج ضربانی به قطر ١٥ سانتیمتر وطول ٧/٥ متر نصب شده در آزمایشگاه عملیات واحد دانشگاه صنعتی شریف ،انجام گرفته است در ابتدا تاثیرمتغیرهای عملیاتی شدت جریان ورودی فازهای سبک وسنگین وشدت ضربان ( حاصلضرب دامنة ضربان در فرکانس ضربان ) را برروی ماندگی فاز پراکنده مورد مطالعه قرار داده وسپس با بررسی جهت انتقال جرم ( از فاز پیوسته به پراکنده یا ازپراکنده به پیوسته ) مکانیسمی برای توجیه نتایج بدست آمده ارائه می شود