سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن صالح کوتاهی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
احمد یزدانی – دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس – تهران
سوران نبوی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران

چکیده:

تاثیر پذیری _ تاثیر گذاری یون مغناطیسی گادلینی م از الکترونهای آزاد تحت پارامتر برهمکنش تبادلی J(0) از دو دیدگاه تئوری RKKY و مدل جنـاب کنـدو از طریـقمطالعه پذیرفتاری مغناطیسی و مقاومت الکتریکی ترکیبات بین فلزی دوتاییGdXبر حسب دما انجام شده است . فلز غیر مغناطیسی Xدر دو گروه از ترکیبات فوق بگونه ای انتخاب و تعیین گردیده اند که قابلیت هیبرید شدگی با گادلینیم را دارا باشند مثلاX= Cu, Zn,Ag, Cd, Au از این دسته اند و عناصری ماننـدX=Al, Gd, In, Si, Ge, Sn از این قابلیت برخوردار نمی باشند . ساختارمغناطیسی در ترکیبات بین فلزی، به شدت رقابت اندرکنش تبادلی و اثر حوزه کریـستالی ، کـه ناشـی از الکترونهـایلکال بوده ، بستگی مستقیم دارد . بنابراین با توجـه بـه دو سـاختار پیـشنهادی کریـستالی و مغناطیـسی ، تـاثیر متقابـل آنهـا بطـور تجربـی و تئـوری بـه روش LAPW بـا برنامهwien2k بررسی گردیده است