سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
رقیه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زنجان، زنجان
فرید شکاری – استاد گروه زراعت، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده:
به منظور بررسی اثرات متیل جاسمونات بر خصوصیات جوانه زنی و برخی خصوصیات مرفولوژیک بذرهای گیاه بابونه آلمانی تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. فاکتورها شامل کاربرد متیل جاسمونات در ۵ سطح (صفر، ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میکرو مولار) و اعمال تنش شوری با نمک کلرید سدیم در ۴ سطح (صفر، ۸۴/۶، ۶۹/۱۳ و ۵۳/۲۰ میلی مولار) بود. نتایج نشان داد متیل جاسمونات در یک دامنه مقدار مشخصی ( ۲۰و۴۰ میکرومولار) موجب تحریک رشد گردید. با افزایش سطوح متیل جاسمونات رشد گیاهچه کاهش یافت. تحمل گیاهچه های بابونه تا شوری ۹۸/۶ میلی مولار کلرید سدیم بود و با افزایش شوری درصد جوانه زنی کاهش یافت. علاوه بر این،دیگر شاخص های رشد ( طول ریشه-چه ،طول ساقه چه،نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، طول گیاهچه و سرعت جوانه زنی) کمتر تحت تاثیر شوری قرار گرفت. برهمکنش شوری و متیل جاسمونات نشان داد که سرعت جوانه زنی و نسبت طول ساقه چه به ریشه چه بهبود یافت، در حالی که بر هم کنش این دو فاکتور موجب کاهش طول ریشه چه گردید.