سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم قاسمی گلعذانی – استاد علوم گیاهان زراعی در دانشگاه تبریز
رزیتا مظلومی اسکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
فرخ رحیم زاده خوئی – عضو سابق هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
بهرام علیزاده – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر‐ کرج

چکیده:

به منظور ارزیابی وزن خشک گیاهچه های حاصل از بذور سه رقم لوبیا چیتی(تلاش، COS16 وخمین) تحت رژیم های مختلف آبیاری(I2 ،I1 و I3 به ترتیب آبیاری پس از ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A) ، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصاد فی با ٣ تکرار در سال ١٣٨٣ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا درآمد . بذور در فواصل زمانی ٥ روز در ١١ مرحله برداشت شدند . تغییرات این صفات در مراحل مختلف نمو و رسیدگی نشان داد که بذور تولید شده تحت شرایط آبیاری I3 زودتر از دو ر ژیم آبیاری دیگر به رسیدگی وزنی و حداکثر وزن خشک گیاهچه دست یافتند . وزن خشک گیاهچه های حاصل از بذور برداشت های زودهنگام و نارس کم بود، ولی با افزایش مواد ذخیره ای و نمو بذر به سرعت بر میزان آن افزوده شد . حداکثر وزن خشک گیاهچه برای بذور برداشت شده در زمان رسیدگی وزنی و یا اندکی پس از این مرحله به دست آمد . با تأخیر در برداشت، قدرت بذر و گیاهچه همه تیمار ها کاهش یافت . بنابراین، اگر بذور کمی بعد از رسیدگی وزنی برداشت شوند، می توان قدرت گیاهچه ارقام لوبیا چیتی را در رژیم های مختلف آبیاری بهبود بخشید.