سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راشین امیرمردفر – دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
کاظم قاسمی گلعذانی – استاد علوم گیاهان زراعی در دانشگاه تبریز
فرخ رحیم زاده خویی – عضو سابق هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
بهرام علیزاده – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر‐ کرج.

چکیده:

به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری به ترتیب آبیاری پس از ۸۰، ۶۰ و ۱۰۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A) بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم لوبیا چیتی (COS16، تلاش و خمین )، یک آزمایش اسپلیت پلات با طرح پایه بلو ک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ١٣٨٣ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزیدانشگاه تبریز به اجرا درآمد. سطوح مختلف آبیاری در کرتهای اصلی و ارقام در کرتهای فرعی قرار گرفتند. صفات طول نیام، تعداد نیام در بوته ، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در نیام، عملکرد دانه در بوته ، وزن صد دانه و عملکرد دانه در واحد سطح در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. تنش خشکی منجر به کاهش تعداد نیام در بوته ، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه در بوته و عملکرد دانه در واحد سطح گردید . اگر چه میانگین وزن دانه رقم خمین بیشتر از دو رقم دیگر بود ، اما ارقام تلاش و COS16 تعداد دانه بیشتری در هر بوته تولید کردند که به عملکرد دانه بالاتر در مقایسه با خمین منجر شد . در این آزمایش با افزایش شدت تنش خشکی عملکرد دانه در هر بوته کاهش یافت. زیر ا با افزایش شدت تنش تعداد نیام در بوته و به تبع آن تعداد دانه در بوته کاهش یافته و در نتیجه وزن دانه در هر بوته نیز کمتر شده است . مقایسه میانگین سطوح آبیاری در نشان می داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به سطح اول آبیاری به میزان ۲۳۵/۶۲ گرم در متر مربع بوده که با سطوح آبیاری دوم و سوم اختلاف معنی داری دارد که این اختلاف به حدود ۹/۴۶ درصد می رسد.