سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
راحله سیفی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی دانشگاه شیراز
سعید عشقی – دانشیار دانشکده علوم باغبانی دانشگاه شیراز
محمدجواد مهدوی لاسیبی – دانشجوی دکتری مهندسی منابع طبیعی دانشگاه کاشان

چکیده:
کیوی رقم هایوارد در دو زمان طی توسعه میوه با ۰، ۵/۰، ۷۵/۰% کلرید کلسیم و ۰، ۵/۰، ۵/۱mM سالسیلیک اسید محلول پاشی گردید. محتوی کلسیم میوه، کاهش وزن، کل مواد جامد محلول، اسیدیته کل و ویتامین C در طی دوره انبارداری تعیین گردید. میوه در دمای c0 صفر درجه سانتیگراد انبارداری شد. محلول پاشی کلرید کلسیم و سالسیلیک اسید معمولا باعث افزایش کلسیم بافت میوه می شود.با افزایش میزان غلظت کلرید کلسیم و سالسیلیک اسید بطور مشابه ویتامین C و اسیدیته کل افزایش پیدا کردند. همچنین با افزایش غلظت کلرید کلسیم و سالسیلیک اسید میزان کل ماد جامد محلول کاهش پیدا کرده، محلول پاشی قبل از برداشت میوه با کلرید کلسیم و سالسیلیک اسید باعث خواهد شد کاهش وزن میوه با رنج آهسته تری نسبت به شاهد رخ دهد. در انباداری صفر درجه سانتیگراد و محلول پاشی کلرید کلسیم و سالسیلیک اسید کیفیت میوه ها در طول دوره انبارداری بیش از میوه های شاهد حفظ شده است.