سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
سهیلا ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
رضا طالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اسعد رخزادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:
به منظور بررسی اثر کاربرد همزمان نانوکودهای آهن، روی و NPK بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در منطقه سنندج آزمایشی به صورت کرت خورد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در فروردین سال ۱۳۹۳ اجرا شد. عامل اصلی نانوکودهای آهن، روی و NPK و عامل فرعی شامل رقمهای مختلف سینا، فرامان و گلدشت بود. نتایج نشان داد که نانوکودهای آهن، روی و NPK بر تمام صفات کمی غیر از شاخص برداشت تأثیر معنی داری دارد. بیشترین تعداد شاخه، تعداد کپسول، بیوماس بوته و وزن صددانه مربوط به رقم گلدشت بود. و بیشترین شاخص برداشت، ارتفاع عملکرد بوته، تعداد دانه در بوته و تعداد دانه در کپسول مربوط به رقم فرامان بود. بر اساس نتایج حاصله برای بدست آوردن حداکثر عملکرد رقم فرامان توصیه می گردد.