سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیده مهدیه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه زابل M.S
اسحق زکی پوررحیم آبادی – دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل Ph.D
خسرو آئین جمشید – رئیس پژوهشکده میگوی کشوردربوشهر Ph.D

چکیده:
در دهه اخیر گرایش مصرف کنندگان به محصولات غذایی سالم و با کیفیت بهتر و همچنین با دسترسی آسان افزایش یافته که این امر سبب افزایش تحقیقات در خصوص کاربرد مواد طبیعی زیستی و آنتی میکروبی در صنایع غذایی شده است. در این مطالعه تیمارها شامل تیمار شاهد و تیمار شستشو شده با کیتوزان ۲ درصد است. گوشت چرخ شده ماهی کفشک با محلول کیتوزان ۲ درصد شستشو داده شد و سپس در یخچال (۴ درجه سانتی گراد) به مدت ۱۲ روز نگهداری گردید. آزمایش میکروبی شامل اندازه گیری TVC در بازه زمانی سه روزه انجام گرفت. مقادیرTVC در نمونه های شستشو شده با کیتوزان ۲ درصد در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی داری (p<0.05)پایین تر بود. نتایج نشان داد که استفاده از محلول کیتوزان ۲ درصد، سبب افزایش زمان ماندگاری محصول گردید .