مقاله تاثیر محيط آموزشي و عوامل مرتبط بر عملكرد شيردهي مادران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۵۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر محيط آموزشي و عوامل مرتبط بر عملكرد شيردهي مادران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد شيردهي
مقاله عوامل مرتبط
مقاله مادران
مقاله محيط آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري مقدم مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شمشيري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تغذيه با شير مادر نقش مهمي در سلامت مادر و نوزاد دارد؛ بنابراين آموزش مادران در اين زمينه ضروري مي باشد. اين پژوهش با هدف مقايسه تاثیر محيط آموزشي (بيمارستان و منزل) و عوامل مرتبط بر عملكرد شيردهي مادران در شهر گناباد انجام گرفته است.
روش تحقيق: در اين مطالعه نيمه تجربي، ۱۶۲ نفر از مادران كه در بيمارستان ۲۲ بهمن گناباد زايمان كرده و ساكن شهر گناباد بودند، به روش تخصيص تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. يك گروه با بسته فيلم آموزشي در بيمارستان و گروه ديگر با همان بسته در منزل آموزش داده شدند. داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ شد و با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي آماري تي مستقل و آناليز واريانس يك طرفه مورد تحليل قرار گرفت. سطح معني داري در آزمون ها  0.05در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد كه بيشترين درصد واحدهاي پژوهش را افراد بين ۴۵-۳۰ سال (۵۰ درصد)، ديپلم(۴۰٫۷ درصد)، داراي منزل شخصي ( ۷۵٫۹درصد)، ساكن شهر (۷۴٫۷ درصد) و داراي بيش از يك فرزند (۵۵٫۶ درصد) تشكيل داده اند. بعد از آموزش، تفاوت معني دار آماري بين ميانگين نمره عملكرد شيردهي مادران بر حسب محل سكونت (p<0.001)، محيط آموزش (p=0.04)، ميزان تحصيلات (p=0.006) و سن (p=0.01) وجود داشت؛ به طوري كه افرادي كه ساكن شهر بوده و تحصيلات بالاتر و هم چنين سن بالاتري داشتند و در منزل آموزش ديده بودند عملكرد شيردهي بهتري داشتند.
نتيجه گيري: نتايج حاكي از آن است كه ارايه بسته فيلم آموزشي سازمان بهداشت جهاني در منزل تاثیر بيشتري بر عملكرد شيردهي مادران نسبت به بيمارستان داشته است. مادران در منزل راحت تر بوده و عوارض بعد از زايمان كمتر شده و شرايط يادگيري مساعدتر مي باشد.