سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مظفر شریفی – گروه زیست شناسی ، دانشگاه علوم دانشگاه رازی

چکیده:

تماس غذائی ماهی های قرمز با مخلوطی از ددت و چهار کلروبنزن در تراکم های غیر کشنده که از طریق غذاهائی با مقادیر متفاوت چربی(۲/۹ ، ۶/۹ و ۱۰/۹ درصد) به آنها خورانده شد نشان داد که کاهش معنی داری در میزان رشد ماهی ها صورت گرفته است. دامنه این کاهش رشد در سه تیمار صورت گرفته از غذای آلوده با چربی کم، متوسط و زیاد به ترتیب ۲۴،۶۸و ۷۶ درصد بوده است. کاهش میزان رشد متناسب با افزایش میزان چربی غذا را نمی توان ناشی از تاثیر چربی غذا در جذب توام مواد شیمیائی تلقی نمود. این مطالعه نشان می دهد که افزایش میزان چربی غذا ممکن است از طریق کاهش مطلوبیت غذا از طریق افزایش میزان دفع یا از طریق تامین یک مبنع موثر تر انرژی بر میزان رشد ماهی تاثیر داشته است.