سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد نبی زاده – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه مازندران، دانشکده عمران
عسکر جانعلی زاده چوببستی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه مازندران، دانشکده عمران
ابوالفضل اسلامی – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

خاک به عنوان تکیه گاه نهایی سازه ها همواره مورد توجه مهندسین عمران بوده است و نقش رفتار مکانیکی خاک در تحلیل و طراحی سازه ها بسیار حائز اهمیت می باشد. با توجه به رفتار غیر خطی خاکها و نیز عدم کنترل خصوصیات رفتارخاک در هر نقطه، دستیابی به آنالیز دقیق از رفتار مکانیکی خاک بسیار مشکل می باشد و اهمیت این موضوع بخصوص در مدلسازی عددی کاملا مشهود به نظر میرسد. لذا با توجه به پیشرفتهای انجام گرفته در مدلسازی عددی و ارائه نرم افزارهای ژئوتکنیکی، در این تحقیق به بررسی اثر مدلهای رفتاری خاک در آنالیز دیوار حائل تحت فشار مقاوم به کمک نرم افزار Plaxis 7.2 پرداخته شده است. در این مقاله یک دیوار حائل که تحت فشار مقاوم قرار دارد مدلسای شده است و رفتار خاک تحت فشار مقاوم بررسی شده است. مدلسای به کمک دو مدل رفتاری موهر کملب و سخت شوندگی (Hardening Soil Model) انجام شده است و نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مدل موهر-کلمب ازمدلهای ابتدایی برای آنالیز رفتار خاک ها می باشد که بیشتر برای تخمین اولیه بکار می رود. در صورتی که مدل سخت شوندگی تطابق بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد.