سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب , دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار گروه آب , دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سید فرهاد موسوی – استاد گروه آب , دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس آقاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب , دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شوری خاک و آب آبیاری در مجموع باعث کاهش عملکرد محصول میگردد . اما با اعمال مدیریتهای مناسب آبیاری میتوان میزان کاهش عملکرد محصول را کاهش داد و کنترل نمود . به دلیل تأثیر شوری آب آبیاری بر شوری خاک و نیز تأثیر غیر مستقیم آن بر رشد گیاه , در این مطالعه اثر شوری آب آبیاری و مدیریتهای مختلف کاربرد آب , مانند آبشویی و اعمال آب آبیاری با کیفیت مطلوب در ابتدای فصل رشد , بر عملکرد گندم بررسی شد . مطالعه به صورت طرح آماری بلوک کامل تصادفی با ۰۱ تیمار و ۴ تکرار در یک مزرعه آزمایشی در منطقه رودشت اصفهان انجامگرفت . نتایج نشان داد با اعمال آبشویی و نیز آبیاری با آب مناسب در ابتدای فصل و پس از آن استفاده از آب شور , میتوان از کاهش عملکرد تا میزان قابل توجهی جلوگیری کرد . تأثیر مدیریت مصرف آب در افزایش عملکرد نسبت به مدیریت آبشویی بیشتر بوده است .