سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
احد شهبازیان – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

چکیده:
یکی از مهمترین چالشهای مدیران در این عصر، عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیتهای بالقوه منابع انسانی است. در اغلب سازمانها از تواناییهای کارکنان استفاده بهینه نمیشود و مدیران قادر نیستند ظرفیتهای بالقوه آنان را به کار گیرند. به رغماینکه بسیاری از مدیران قبول دارند که توانمندسازی برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی میکند، اما اغلب سازمانها در اجرای آن دچار مشکلشدهاند. یکی از عوامل مشکل ساز در اجرای توانمندسازی در سازمانها را میتوان عدم شناخت مدیران و مسئولان از عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان دانست. و پرسشنامه طراحی شده محقق عوامل موثر در توانمند » لیتگو « در یک تحقیق گسترده تلاش شده است با استفاده از مدل توانمندسازیسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد؛ لذا سوال تحقیق اصلی این بود که آیا مولفههای تفویضاختیار، تیمهایکاری، انگیزش، رضایت شغلی، غنی سازی شغلی، آموزش و مدیریت مشارکتی از عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی کارکنان این دانشگاه هستند؟ در تحقیق حاضر به دلیل محدویت مقاله فقط یک مورد از آنها یعنی تاثیر مولفه مدیریت مشارکتی بر توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر مورد بررسی قرارگرفته است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر این مولفه بر توانمندی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر است که پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها نتایج آزمون t تک مرحله ای بر اساس پرسشنامه تکمیل شده توسط ۴۱۱ نفراز کارکنان این واحد دانشگاهی نشان داد که مولفه مدیریت مشارکتی با پارامتر ) t= 3/466 و p<0.05 ( از عوامل موثر بر توانمندی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر می باشد.