سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رامین ایرانی پور – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا

چکیده:

امروزه از کودهای شیمیایی به عنوان اقتصادی ترین ابزار برای نیل به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده می شود (۴). در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کودهای پتاسیمی جهان را کلرور پتاسیم تشکیل می دهد. از طرفی هزینه های ارزی برای تهیه و تامین کلرور پتاسیم در حدود یک سوم هزینه های ارزی برای واردات سولفات پتاسیم است (۳و۴).
عنصر پتاسیم به علت وظایف گسترده درگیاه نه تنها به عنوان یک عنصر کلیدی در افزایش عملکرد نقش دارد، بلکه اثر آن در بهبود کیفیت نمایان تر است به گونه ای که پتاسیم را عنصر کیفیت نامیده اند (۲) در حالی که درکشورهای پیشرفته نسبت مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در ۱۰۰، ۵۰ و ۴۰ است. این نسبت در ایران در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۰۰ و ۱۱۱ و تقریبا صفر بود که البته در سالهای اخیر اندکی بهبود یافته است (۴و۵).
بررسی های لارسون و همکاران (۱۹۸۵)نشان داده است که پتاسیم در ترکیب بسیاری از کانی هایخاک وجود دارد ولی در بسیاری موارد مقادیر قابل جذب آن در خاک تکافوی نیاز گیاهان را نمی نماید و به عقیده پرتی و استانگل (۱۹۸۵) این امر در نهایت باعثافزایش مصرف کودهای پتاسه در زراعتهای مختلف می گردد (۸و۱۰) . روبرتس و مک دول (۱۹۸۵) معتقدند که عملکرد بسیاری از گیاهان زراعی بویژه گیاهان علوفه ای و سیب زمینی تحت تاثیر مقدار کودهای پتاسه قرار دارد (۱۱). کراس (۱۹۹۲) گزارش نمود که مصرف پتاسیم ، جذب نیتروژن در گیاهان، مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماریها و همچنین راندمان مصرف آب افزایش می یابد (۶). کراس (۱۹۹۳) عقیده دارد که با مصرف متعادل کودهای شیمیایی ضمن حفظ سلامت محیط زیست درآمد زارعین نیز به دلیل افزایش تولید محصول افزایش یافته و کیفیت محصولات نیز افزایش خواهد یافت (۷). مانوریک (۱۹۹۲) گزارش نمود درخاک های مبتلا به کمبود پتاسیم، مقدار پتاسیم موجود دربرگهای گیاهان زراعیاز حد مطلوب پایین تر است (۹).
هدف از این تحقیق ، دستیابی به الگوی مناسب تناوب مصرف کودهای پتاسه در اراضی تحت کشت یونجه و مقایسه دو منبع سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم به منظور حفظ سطح مطلوب پتاسیم در خاک، تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه و دستیابی به تولید بیشتر و مطلوب تر می باشد.