سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سید امیر حسین میر نیام – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت پروژه دانشگاه آزاد یزد

چکیده:
شیوه مدیریت منابع انسانی و منابع مالی یکی ازمهمترین مشکلات اساسی درصنعت ساخت و ساز می باشد محدودیت نیروی انسانی ومدیریت آن ازیکسو و محدودیت منابع مالی و عدم وجود مدیریت مالی مناسب از سوی دیگر باعث شده است که زمان و کیفیت ساخت پروژه های ساختمانی به چالش کشیده شده و ازراندمان و زمان کارایی آن کاسته شود دراین نوشتار پژوهشی سعی شده است ضمن تاکید برتاثیر مدیریت منابع انسانی و نقش مدیریت مالی براثربخشی پروژه های ساختمانی و نیز تاکید بربخش برنامه ریزی و کنترل پروژه مکانیزم انطباق مالی و فنی دانش محوری به عنوان یک روش چندمنظوره جهت برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی و نیز پیش نیازی مناسب جهت جبران کمبود سوادوعملکرد کارگران و مدیریت مالی مطلوب درطول زمان اجرای پروژه ارایه گردد