سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین کاظمی پشت مساری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
همت اله پیردشتی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
مرتضی نصیری – عضوء هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
محمدعلی بهمنیار – استادیار گروه خاکشناسی، مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور مطالعه اثر مدیریت کود نیترو ژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام مختلف برنج ، آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۱۳۸۴ در موسسه تحقیقات برنج کشور‐ معاونت مازندران (آمل) ‐ اجراء شد . آزمایش بصورت کرت های دوبار خرد شده در قالب بلوک ها ی کامل تصادفی در سه تکرار با سه عامل مقادیر ک ود نیترو ژن (سه سطح )، تقسیط کود نیترو ژنه (سه سطح ) و رقم (طارم، شفق و هیبرید GRH1) انجام گرفت . نتایج نشان داد که مقادیر مختلف کود نیترو ژنه بر روی صفاتی مانند عملکرد دانه، تعداد دانه در خوشه، تعداد دانه پر در خوشه،شاخص برداشت و کل ماده خش ک (بیوماس) اثر معنی داری داشته و بین ارقام در همه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود دارد . همچنین سطوح مختلف تقسیط کود نیتروژنه در کلیه صفات به جزء کل ماده خش ک(بیوماس) تفاوت معنی داری نداشتند (۱%>P) . بطور کلی در بین ارقام شفق بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد در حالیکه برنج هیبرید GRH1 به علت داشتن تعداد دانه پو ک بیشتر در خوشه دارای عمل کرد کمتری نسبت به شفق بود اما در صفاتی مانند تعداد دانه در خوشه بالاتر از دو رقم دیگر قرار گرفت. در بین صفات مورد مطالعه شاخص برداشت و تعداد دانه در خوشه بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشتند(به ترتیب **۰/۸۱=r و **۰/۷۶=r) .