سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حسین قربانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشکده عمران گروه مهندسی و مدیریت ساخت یزد ایران

چکیده:
مدیریت کیفیت جامع و ارتباطات عملکرد مبحثی مهم ورایج درادبیات و مقولههای اقتصادی است علاوه برآن رابطه عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع درمطالعات زیادی تایید شده اند اما داده هاونتایج بدست آمده درموردعملکرد نواوری متناقض است مدیریت کیفیت فراگیرشامل حمایت مدیریت ارشد مشارکت کارکنان بهبود مستمر و تمرکز برمشتریان است که ازنظر اهمیت درراس هرم تمرکز برمشتری و درقائده هرم مشارکت کارکنان قرارگرفته است همچنین شاخصهای عملکرد نواوری درفراینددارای بیشترین بارغالب و نواوری سازمانیدارای کمترین بارغالب است هدف اصلی این مطالعه بررسی این است که آیا فعالیتهای مدیریت کیفیت جامع روی کیفیت و یاعملکردنواوری تاثیری میگذارند وهمچنین تعریف اجزای موثر روی این انواع عملکرد که درادامه بحث به تفصیل مطرح میگردد براین اساس ما ادبیات را برای توسعه فرضیات موردواکایی قرارمیدهیم و باتحقیق و مطالعه مقالات دیگر دراین زمینه یافته هایی را جمع اوری نمودیم که دراین تحقیق یافته ها ارتباط مثبت و سازنده بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع یادگیری سازمانی کیفیت و عملکردنواوری را نشان میدهد