سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن رضائی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی اشرف جعفری – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
محمد حسن عصاره – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مراحل مختلف فنولو ژیکی بر عملکرد و کیفیت علوفه در علف باغ Dactylis glomerata L آزمایشی بصورت فاکتوریل ۵×۸ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو تکرار در مرکز تحقیقات البرز کرج در سال ۸۳-۱۳۸۲ به اجرا در آمد . هشت ژنوتیپ ۱۰۵۰۵، ۱۷۷۳، ۱۵۵۷، ۱۷۱۵، ۱۰۵۳، IX، و ۱۷۶۱ و ۴۱۲ در پنج مرحله فنولو ژیکی ساقه دهی، ظهور خوشه، گرده افشانی ، شیری شدن بذر و رسیدن کامل گیاه مورد ارزیابی قرار گرفتند . در هر یک از مراحل فنولوژیکی، کیفیت علوفه آن ها شامل درصد قابلیت هضم، درصد قندهای محل ول در آب، درصد پروتئین خام ، درصد فیبر خام، درصد خاکستر و درصد ADF با استفاده از دستگاه طیف سنج مادون قرمز نزدیک NIR تعیین گردید . نتایج تجزیه مر کب داده های دو سال نشان داد که اثر مراحل فنولو ژیکی و اثر ژنوتیپ برای کلیه صفات معنی دار بود. بیشترین عمل کرد علوفه در مرحله رسیدن بذر و بیشترین درصد قابلیت هضم و پروتئین خام در مرحله ساقه دهی به دست آمد. بر اساس عملکرد پروتئین خام و ماده خشک قابل هضم در هکتار، مراحل ظهور خوشه و گرده افشانی بعنوان بهترین زمان برداشت علوفه در علف باغ تعیین گردید . ژنوتیپ های IX و ۱۰۵۰۵ به ترتیب با ۳/۸ و ۲/۷ تن در سال بیشترین و کمترین مقدار ماده خشک علوفه را تولید نمودند . ژنوتیپ IX با دارا بودن بیشترین عملکرد پروتئین خام و ماده قابل هضم در ه کتار بعنوان رقم مناسب معرفی گردید . اثر متقابل ژنوتیپ × مراحل فنولو ژیکی برای عمل کرد علوفه معنی دار بو د ولی برای صفات کیفی بجز درصد قندهای محلول معنی دار نبود.