سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
سیدخسرو امیری – کارشناسی ارشد گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مجتبی وکیل زاده روح الامینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی – گرایش مالی دانشگاه تهران

چکیده:
بنگاه های اقتصادی علاوه بر اینکه مسئولیت پاسخگویی به مالکان خود را بر عهده دارند، برای حفظ سلامت جامعه ملزم به ایفایمسئولیت اجتماعی خود نیز می باشند. مسئولیت اجتماعی از یک سو موجب هم سوئی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوییدیگر سبب رشد و پایداری کسب و کار شرکت ها می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت ها است. نمونه آماری این تحقیق( ۹۲ ) شرکت فعال در بورس اوراق بهادار در طی سالهای (۱۳۸۱-۱۳۹۰) است. طراحی الگوی جدید مسئولیت ا جتماعی به روش DEA می باشد و معیارهای عملکرد شرکت ها شامل (بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده واقعی سهام، نسبت کیوتوبین، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ، ارزش افزوده اقتصادی، هزینه سهام عادی) است. آزمون مدل ها به روش رگرسیون خطی در نرم افزار Eviews انجام شده است. نتایج نشان از وجود یک رابطه معنا دار بین مسئولیت اجتماعی عملکرد شرکت ها بوده است.