فیلیپ جوزف بروکارد

فیلیپ جوزف بروکارد، مرمت کننده اشیا و آثار هنری قدیمی از جمله هنرمندانی بود که در روند حرفه خود، مجذوب و شیفته چراغهای مساجد اسلامی شد و به همین دلیل، تعدادی از آنها را جمعآوری کرد و سالهای متمادی به مطالعه شیوه ها و تکنیکهای رایج ساخت شیشه پرداخت. بروکارد، نمونه های کاملاًمشابهی از چراغهای مساجد ساخت و موتیفهای تزئینی اسلامی و نوشتههای قرآنی را به کار گرفت.

او همچنین تعدادی گلدان، کاسه و مشربه تزئین شده را که با نقوش تزئینی و اسلیمیهای موج لعابکاری شده بودند، طراحی و خلق کرد. لعابکاری این آثار، مات و براق و همواره توأم با تذهیبکاری بود. در میان طرحهای درخور توجه او، مجموعهای از ظروف مزین به لعابکاری و تذهیب وجود دارد که همه سطوح آنها از اسلیمیها و نقوش پیچ در پیچ وگلهای ساده شده کوچک در فضای میانی خطوط برجسته منقوش، پوشیده شده است (تصاویر۸،.(۷ بروکارد طی سالهای متمادی در نمایشگاه های بین المللی پاریس و وین شرکت کرد و به دلیل شیوه خاص لعابکاری و تزئیناتش برنده مدالها و جوایز بسیار شد و بر شیشهکاران معروف دیگری چون امیل گال فرانسوی تأثیر گذاشت. ( مهابادی ، ۱۳۸۴ ، .(۴۴

امیل گال

امیل گال، شیشه کار معروفی بود که بسیار تحت تأثیر نقوش و طراحیهای تزئینی ژاپنی قرار داشت. اما پس از آشنایی با آثار بروکارد در نمایشگاه بینالمللی پاریس، شیفته لعابکاری غنی و تذهیبهای اسلامی او شد و بیدرنگ این یافتهها را در جهت بازآفرینی کارهایش به کار گرفت. گلدانهای ظریف مینیاتوری ایرانی بروکارد،مجدداً به وسیله گال و در تلفیق با سبک شخصی او اجرا شد گال با استفاده از اسید هیدروفلوریدریک زمینه اسلیمیها و پیچشها را گود میکرد و با برجستهنمایی، نقوش را مهیجتر و زیباتر میساخت (تصویر .(۹ ( فاضلی شکیب ، ۱۳۸۶ ، .(۵۳