سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهرداد شایان – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مرآتیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اکستروژن تحت کانال زاویه ای با مقطع یکسان در طی دهه های گذشته به عنوان یک روش شناخته شده برای تولید فلزات با ساختار فوق ریزدانه مطرح می باشد. در این تحقیق تاثیر مسیرهای مختلف این فرایند بر خواص مکانیکی نمونه های آلومینیوم خالص بررسی شد. ابتدا قالبی با زاویه ۹۰ درجه بین دو کانال و کمان ۲۰ درجه در قسمت پایین محل اتصال دو کانال طراحی و ساخته شد. فرایند اکستروژن تحت کانال زاویه ای با مقطع یکسان در دمای محیط با عبورهای ۳ و ۴ و ۶ مرحله و مسیرهای با چرخشی ۴۵ (B45) و ۶۰ (B60) و ۹۰ (B90) درجه بین هر عبور انجام شد. نمونه ها پس از فرایند تحت آزمون های کشش و سختی (به روش ویکرز) قرار گرفت. آزمون کشش نمونه ها نشان داد نمونه ۶ عبور با مسیر چرخش ۴۵ درجه بین هر پاس (B45) با استحکام کششی ۱۸۴ مگا پاسکال و ازدیاد طول ۲۰ درصد خواص مکانیکی بهتری نسبت به نمونه های دیگر در این فرایند دارا بود. نتایج آزمون سختی نیز نشان داد که با افزایش تعداد عبور تا ۴ مرحله در تمام مسیر ها سختی افزایش یافت و با عبورهای بالاتر سختی نمونه ها شروع به کاهش نمود.