سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا توکلو – استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

چکیده:

انتخاب رقم متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه و مقدار مناسب مصرف روی یک مشکل اساسی است. کاربرد کودهای روی به وسیله شرایط محیطی مانند عوامل اقلیمی و خاکی تحت تاثیر قرار می گیرد. به منظور شناخت مقدار مناسب مصرف روی در سه رقم گوجه فرنگی در شرایط آب و هوایی فریمان، آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در قالب آماری فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام گرفت. عامل اول شامل ۳ رقم گوجه فرنگی(V1=Mobile، V2=early orbana y و V3=peto early ch)و عامل دوم شامل ۳ سطح مصرف کود روی (۰، ۱ و ۲ لیتر در هکتار) از منبع سولفات روی فوسین بودند. نتایج به دست آمده نشان داد که عملکرد میوه در بوته و تعداد گلهای نابارور تحت تاثیر رقم قرار گرفتند. از طرف دیگر مصرف روی بر بریکس و گلهای نابارور تاثیر معنی داری داشت. رقم Mobile با ۹۵/۱ کیلوگرم در هر بوته بالاترین عملکرد را داشت. تعداد گلهای نابارور به وسیله کاربرد روی تحت تاثیر قرار گرفت. ت رقم Mobile با ۳۲ گل نابارور بیشترین مقدار گلهای نابارور را داشت. یمار T3 با ۳۸/۶ نسبت به سایر تیمارها و تیمار V2T3 با ۴۱/۷ بیشترین میزان بریکس را داشتند.