سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

آذر مرشد – بخش خاک شناسی، دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرم
حسین نقیبی – بخش شیمی، دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به دلیل قرار گرفتن استان کرمان در منطقه خشک آب وهوایی و وجود مقادیر زیادی آهک در پروفیل سـطحی خـاک، عموما خاک های کشاورزی این استان با مشکل شوری وقلیائیت مواجه بـوده وحـاوی درصـد زیـادی سـدیم وبـاکمبود روی می باشند . در این شرایط متوسط عملکرد گندم ۲-۱ تن در هکتار اسـت . بـر ایـن اسـاس آزمـایش گاخانـه ای ( در دانشکده کشادرزی ) و مزرعه ای ( در مرکز آموزش کشاورزی واقـع در ۱۰ کیلـومتری شـمال کرمـان ) بـا طـرح آمـاری کرت های خرد شده بـا۴ سـطح پتاسـیم ( از منبـع سـولفات پتاسـیم ): k 3 = 180و k 2 = 120، k 1= 60، k0= 0 کیلوگرم پتاسیم در هکتار در ترکیب فاکتوریل با سه سطح روی ( از منبـع سـولفات روی ) : Zn 0= 0 ، Zn1=20 وZn 2 = 40کیلوگرم روی در هکتار به عنوان کرت های فرعی ودو ژنوتیپ گندم ( بک گراس روشن ولایـن شـماره۴مقاوم به شوری ) به عنوان کرت های اصلی با سه تکرار برای بررس ی اجزا عملکرد، عملکرد دانه وکاه و در صد پـروتئین دانه در طی مدت ۲ سال (۸۵-۸۳) انجام شد . با نتیجه آزمایش گلخانه ای ( سال (۸۴ مشخص شد که تعداد دانـه در خوشـه، ارتفاع بوته ، و وزن دانه های یک خوشه لاین شماره ۴ در مقایسه با بک گراس روشن افزایش معنی داری را داشت . در آزمایش مزرعه ای ( سال (۸۵ دانه های دو رقم گندم در مزرعه مزر عه ای کشت شدند که آب و خاک آن در آزمـایش گلخا نه ای سال قبل مورد استفاره قرار گرفتند . طرح آماری مورد استفاده در دو سال مشابه با این تفاوت که در آزمایش مزرعه ای تیمارهای روی وپتاسیم به ۲ روش : خاکی وخاکی + محلول پاشی مصرف شدند . تیماراثر متقابل خاکی k3Zn2 و یا خاکی + محلول پاشی تیمار Zn1 k2 و یا Zn1k3 سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه وکاه لاین شماره ۴ شدند . تیمار Zn1 k 2 درصد پروتئین دانه های بک گراس روشن را افزایش داد . این در حالی است که لاین شماره ۴ حداکثر عملکرد پروتئین را داشت، زیرا عملکرد دانه بیشتر عملکرد پـروتئین بیـشتری را در پـی دارد . نتـایج ایـن تحقیـق نشان داد که در سرایط شـوری وقلیـایی خـاک وآب بـا مـصرف کودهـای پتاسـیم وروی لایـن شـماره ۴ عملکـرد دانـه وپروتئین بیشتری را داشته وبرای این شرایط توصیه می شود .