سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کورش طهماسبی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
عزیز مجیدی – عضو هیات علمی بخش خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان
شهریار صفرپورحقیقی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

تحقیقات زیادی در زمینه تجمع ازت ، فسفر و پتاسیم در دانه گندم زمستانه و انتقال این مواد در درون گیاه انجام گرفته است . کولن و واکینز در طی تحقیقات خود (۱۹۳۱) دریافتند که بیشتر ازت و فسفر برداشت شده توسط گندم به دانه انتقال یافت که این انتقال یا از طریق مستقیم و یا از طریق حرکت از سایر قسمت های گیاه می باشد . هاکان (۱۹۷۳) دریافت که جذب ازت بدون کاهش تا طول دوره پر شدن دانه ادامه دارد . هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات مقادیر مختلف روی بر غلظت و میزان جذب عناصر ازت،فسفر و پتاسیم در گندم در شرایط شور بود