سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و استادیاران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
غلامعباس اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و استادیاران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
اسکندر زند – بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی، تهران
ایرج اله دادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و استادیاران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف علف کش های آترازین+آلاکلر و ارادیکان، و آرایش کاشت ذرت بر شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ تحت شرایط رقابت،آزمایش ی در سال زراعی ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی بخش علف های هرز، بصورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل : آرایش کاشت ذرت در چهار نوع ، یک ردیف روی پشته ، دو ردیف روی پشته ،یک ردیف کف جوی ، و یک ردیف کف جوی و سپس تبدیل جوی به پشته در مرحله ۴ تا ۶ برگی ذرت و تیمار های علف کش نیز در چهار نوع، مخلوط آترازین +آلاکلر به میزان ۱+۴ کیلوگرم / لیتر در هکتار (مقدار توصیه شده )، مخلوط آترازین + آلاکلر با کاهش ۲۵% نسبت به مقدار توصیه شده ،ارادیکان به میزان ۶/۵ لیتر در هکتار (مقدار توصیه شده) و ارادیکان با کاهش ۲۵% نسبت به مقدار توصیه شده ) بود.آرایش کاشت مانند افزایش تراکم گیاه زراعی از طریق تغییر در ساختار کانوپی اندام هوایی گیاه زراعی همراه با مصرف علف کش می تواند موجب کاهش توانایی رقابت علف های هرز با گیاه زراعی شوند. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک در آرایش های کاشت یک ردیف روی پشته ، یک ردیف کف جوی و یک ردیف کف جوی و سپس تبدیل جوی به پشته پس از شاهد بدون علف هرز متعلق به مقادیر توصیه شده آترازین +آلاکلر و ارادیکان است.در آرایش کاشت دو ردیف روی پش ته نیز پس از تیمار شاهد بدون علف هرز، ارادیکان با ۲۵ درصد نسبت به مقدار توصیه شده بیشترین مقدار را نشان داد.