سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید کاراندیش – دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شا
ابوالقاسم جزایری – دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
محمود محمودی – دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
محمد راضی جلالی – دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بارداری و شیردهی از دوره های آسیب پذیری از نظر کلسیم هستند. تاثیر وضعیت کلسیم مادر در دوره بارداری بر غلظت کلسیم در شیر به خوبی ساخته شده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مکمل کلسیم در سه ماهه سوم بارداری بر نتیجه بارداری و غلظت کلسیم در شیر رسیده بود.
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور بود که در آن ۶۸ مادر باردار سالم در محدوده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال از هفته ۲۸ بارداری به صورت تصادفی به دو گروه مکمل کلسیم (۳۳نفر، روزانه یک گرم کلسیم عنصری، به صورت دو کپسول ۵۰۰ میلی گرمی کربنات کلسیم) و "دارو نما" (35 نفر) تقسیم شدند. معیارهای ورود عبارت بود از: سابقه زایمان قبلی حراکثر ۲ مورد، بارداری یک قلو، تصمیم به شیر دادن به نوزاد، عدم سابقه بیماری های متائولیک با استخوانی، عدم سابقه بدنیا آوردن نوزاد با وزن نا بین یا زودرس و عدم مصرف مکمل های مواد مغذی (به استثناء آهن و فولات). مصرف مکمل با دارو نما تا هنگام زایمان ادامه یافت. اندازه گیری های تن سنجی طبق پروتکل های استاندارد انجام شد. نمونه های شیر در ۳-۱/۵ ماه پس از زایمان گرفته شد پس از خاکسترگیری و هضم در اسید، غلظت کلسیم در شیر با روش استکرومتری جذب اتمی انجام شد. نرم افزار SPSS (ویرایش ۹) برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت و P<0/05 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.