سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود محمدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
بیژن حقیقتی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود پتاسه و آبیاری بر عمل کرد و کارایی مصرف آب (Water Use Efficiency) شبدر ایرانی این آزمایش در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی و با آرایش کرتخرد شده (اسپلیت پلات ) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهار تخته شهر کرد اجرا گردید . میزان های مختلف آب آبیاری شامل آبیاری در (،I1=50، I2=65 و I3=80 درصد تخلیه رطوبتی خاک) در کرتهای اصلی و مقادیر مختلف کود پتاسه شامل (K1=0 ، K2=100، K3=125، K4=150، K5=187/5 و K6=200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) در کرتهای فرعی قرار گرفتند . نتایج نشان می دهد آبیاری بر روی عمل کرد علوفه تر و خشک شبدر ایرانی در سطح ٥ درصد معنی دار است اما بر روی کارایی مصرف آب اثر معنی دار ندارد . بیشترین عمل کرد علوفه تروخشک از تیمار آب یاری در ٥٠ درصد تخلیه رطوبتی خا ک به میزان ۴۲/۹۱۳ و ۱۲/۸۵ تن در هکتار بدست آمد. بیشترین کارایی مصرف آب از تیمار آبیاری در ٨٠ درصد تخلیه رطوبتی خاک به میزان ۱/۸۶ حاصل گردید . مصرف کود پتاسه بر صفات مورد بررسی معنی دار نگردید . حداکثر عمل کرد علوفه خشک و تر و کار ایی مصرف آب از مصرف تیمار K5 ا (۱۸۷/۵ کیلو گرم در هکتار سولفات پتاسیم در هکتار) به میزان ۳۷/۹۵ و ۱۲/۱۱ تن در هکتار و ۱/۹ بدست آمد. اثر متقابل میزان آب آبیاری و کود پتاسه روی صفات مورد بررسی اثر معنی دار نداشت. تیمار I1K5 دارای بالاترین عملکرد علوفه و تیمار I3K4 دارای بالاترین کارایی مصرف آب می باشد. در شرایطی تنش با افزایش کود مصرفی کارایی مصرف آب کاهش می یابد مقایسه تغییرات کارایی مصرف آب بر اساس عمل کرد علوفه تر و خش ک نشان می دهد با کاهش تنش گرچه عمل کرد افزایش می یابد ولی روندتغییر کارایی مصرف آب متفاوت می باشد. یعنی رابطه خطی و مستقیمی بین میزان آبیاری و کارایی مصرف آب وجود ندارد.