سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود محمدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
مجید فرزان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مصرف پتاسیم و روی بر عملکرد و اجز ا عملکرد لوبیا چیتی رقم تلاش این آزمایش به صورت فا کتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در شهرستان لردگان اجرا گردید مقادیر مختلف کود پتاسه مصرفی (صفر=K1 و K2=112 و K3=150 و K4=187/5 و K5=225 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم )و مقادیر روی (صفر=Zn1 ، و Zn2=37/5 و Zn3=50 و Zn4=62/5 کیلوگرم در هکتار سولفات روی ) بود. نتایج نشان می دهد مصرف کود پتاسه بر روی عملکرد و وزن ١٠٠ عدد دانه در سطح ٥ و ١ درصد معنی دار اما بر روی تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف معنی دار نمی باشد . بیشترین عمل کرددانه، وزن ١٠٠ عدد بذر ، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف از تیمار K4 (مصرف ۱۸۷/۵ کیلو گرم سولفات پتاسم در هکتار) به ترتیب به میزان ٢١٩٤ کیلو گرم در هکتار ۲۵/۹۸ گرم، ۳۲/۴ و ۳/۳۴ عدد بدست آمد . مصرف کود روی بر صفات مورد بررسی تاثیر معنی دار نداشت ولی حداکثر صفات مورد بررسی از تیمار Zn4 (مصرف ۶۲/۵ کیلوگرم در ه کتار سولفات روی ) بدست آمد . اثر متقابل پتاسیم و روی بر صفات مورد بررسی تاثیر معنی داری نداشت. تیمار K4Zn4 دارای بیشترین عملک رد دانه و وزن ١٠٠ عدد بذر می باشد . کمترین عمل کرد از تیمار K5Zn1 و کمترین وزن ١٠٠ عدد دانه از تیمار K2Zn1 بدست آمد . تیمار K4Zn4 دارای بیشترین تعداد غلاف در بوته (۴۰عدد) و تیمار K1Zn4 دارای کمترین تعداد غلاف در بوته می باشد. بیشترین تعداد دانه در غلاف از تیمار K4Zn3 و کمترین از تیمار K5Zn3 بدست آمد.