سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عارفه رزازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
خورشید رزمجو – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
اسکندر زند – دانشیار بخش تحقیقات علفهای هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر مصرف پنج نوع علف کش بر ساختار پوشش گیاهی ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز قیاق (Sorghum halepense) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) ، آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در ورامین اجرا شد . آزمایش در قالب طرح بلوک ها ی کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد . در این آزمایش ۵ تیمار علف کش شامل-۱ آترازین به میزان ۱ لیتر در هکتار + ای پی تی سی به میزان ۴ لیتر در هکتار ، ۲- آترازین ۱ لیتر در هکتار + ای پی تی سی ۵ لیتر در هکتار ، ۳- آترازین ۱ لیتر در هکتار + ای پی تی سی ۶ لیتر در هکتار ، ۴- آترازین ۱ لیتر در هکتار + آلاکلر به میزان ۵ لیتر در هکتار ، ۵- ای پی تی سی ۶ لیتر در هکتار و به صورت پیش کاشتی )، مورد مقایسه قرار گرفتند . جهت مطالعه پوشش گیاهی در مرحله رسیدگی ذرت، بوته های ذرت و قیاق و تاج خروس به اشکوب های ۳۰ سانتی متری تقسیم و سطح برگ و وزن خشک هر قسمت جداگانه اندازه گیری شد. لذا شماره گذاری لایه های از پایین به بالا انجام گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از علف کش ها موجب تغییر ساختار پوشش گیاهی ذرت و علف های هرز می شود. کلیه تیمارهای عل فکش نسبت به شاهد سمپاشی نشده، سطح برگ ذرت را افزایش دادند که این افزایش سطح برگ با افزایش ارتفاع بوته همراه بود . این افزایش سطح برگ در تیمار اول بالاتر از سایر تیمار ها بوده وذرت بیشترین درصد سطح برگ خود را از لایه پنجم پوشش گیاهی (در شاهد سمپاشی نشده) به لایه چهارم (در تیمار شماره ۱) اختصاص داد. همچنین دراثر استفاده از علف کش ها، با کاهش ارتفاع بوته و سطح برگ کل در علفهای هرز قیاق و تاج خروس، این دو علف هرز سطح برگ و وزن خشک بیشتری را به لایه های بالایی پوشش گیاهی اختصاص دادند تا از طریق جذب بیشتر تابش فعال فتوسنتزی قدرت رقابتی خود را حفظ کنند . به نظر می رسد که کاهش فتوستز و ماد ه خشک در علف های هرز زیر پوشش گیاهی ذرت در اثر افزایش توام سطح برگ و ارتفاع ذرت ، موجب برتری ذرت در رقابت با علف های هرز می شود.