سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا حسین زاده گشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
مسعود اصفهانی – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
جعفر اصغری – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
محمد نقی صفرزاده ویشکائی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

گوگرد یکی از عناصر ضروری مورد نیاز گیاهان است.جذب زیاد عناصر گوگرد، نیتروژن، فسفر،پتاسیم و کلسیم توسط گیاهان دارای دانه های روغنی از جمله بادام زمینی، برداشت مداوم محصول،خارج کردن بقایای محصول از مزرعه جهت تغذیه دام و شرایط اقلیمی گیلان با بارندگی زیاد از جمله عواملی هستند که می توانند موجب کاهش عنصر گوگرد در اراضی زیر کشت بادام زمینی شوند.گوگرد مورد نیاز محصولات زراعی بسته به گونه گیاهی و مقدار ماده خشک تولید شده متفاوت بوده و در این میان بیشترین مقدار مصرف گوگرد برای دانه های روغنی و کمترین مقدار مصرف آن برای غلات گزارش شده است. این تحقیق با هدف تعیین بهترین مقدار و منبع مصرف گوگرد جهت افزایش رشد و عملکرد بادام زمینی در گیلان به اجرا درآمد.این بررسی با استفاده از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. فاکتور اول نوع کود حاوی گوگرد در ۲ سطح (الف – سوپر فسفات ساده ب-گچ) و فا کتور دوم مقدار مصرف گوگرد در ۴ سطح ( ۶۰،۳۰،۰ و ۹۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار) بود.خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از: شاخص های فیزیولوژیکی رشد شامل سرعت رشد گیاه (CGR)، سرعت رشد غلاف (PGR)، ضریب تسهیم (PF) و دوره مؤثر پرشدن غلاف،عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی شامل: عملکرد غلاف ، عملکرد دانه ، عملکرد قسمت های هوایی ، تعداد غلاف رسیده در هر بوته، وزن یک غلاف رسیده ، وزن صد دانه ، درصد مغزدهی و شاخص برداشت و خصوصیات کیفی دانه بادام زمینی شامل مقدار روغن و مقدار پروتئین دانه بادام زمینی . تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که مقدار مصرف گوگرد اثر معنی داری بر عملکردغلاف، سرعت رشد گیاه ، سرعت رشد غلاف، مقدار روغن دانه و تعداد غلاف های رسیده داشته است.در مورد عملکرد دانه بادام زمینی علاوه بر مقدار مصرف گوگرد، نوع کود حاوی گوگرد و اثرات متقابل دو فاکتور نیز معنی داری بود به طوریکه مقدار ۹۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار از منبع گچ بالاترین عملکرد دانه را در بین تیمارها داشته است. ولی مقدار مصرف گوگرد و نوع کود حاوی گوگرد اثر معنی داری بر دوره موثر پرشدن غلاف،مقدار پروتئین دانه،شاخص برداشت،درصد مغزدهی، وزن یک غلاف رسیده ، وزن صد دانه و وزن خشک اندام های هوایی نداشته است.