هیچوقت برای مطالعه و یادگرفتن و پر کرن نقاط خالی دیر نیست. شما باید از نوشتن لذت ببرید. حتی در هنگام تلاش برای به انجام رساندن مراحل اولیه  نوشتن مقاله  کار که ذکر شد. شاید هیچ لذتی بی شائبه تر و عمیق تر از تفکر و تجسس درباره  آنچه میخواهیم خلق کنیم نباشد. حتی اگر به خاطر اجبار و به خاطر مشکلاتی که در حین انجام کار با آنها مواجه می شویم و یا عللی دیگر تا حدی دچار ناراحتی شویم هنگامیکه کار به پایان رسید و نوشته  خود را حاضر در مقابلمان دیدیم مانند پدر یا مادری که ببیند فرزندش از آب و گل درآمده سراپا غرور و خوشی خواهیم شد.

از سوی دیگر یک نویسنده باید بسیار زیرکانه عمل کند و مانند یک نقاش چیره دست که میداند چطور باید رنگها را ترکیب کرده و با هم درمیآمیزد باید بداند ایده ها و کلمات را چگونه در کنار هم قرار دهد که زیباترین، دلچسبترین و مؤثرترین نقش ها را بیافزایند و این معیار با مطالعه و تمرین مداوم حتماً به دست میآید. نباید از خاطر برد که نوشتن کاری است عملی و بیشتر از هر کار عملی دیگری به تمرین احتیاج دارد. هر نکته ی جدیدی در مورد نوشتن یاد میگیریم باید بلافاصله آنرا در بوته  تمرین قرار دهیم اگر تمام وقت و هم خود را صرف تئوری بکنیم در آخر کار با معلومات وسیع و اطلاعات بسیاری در زمینه  کار نویسندگی احتمال زیاد میرود که متوجه شویم بیخ نوشتنمان نمیگیرد. در اینجا میتوانیم منتقد خوب و چیره دستی از کار دربیاییم به همین علت است که بعضی ها معتقدند اکثر منتقدین نویسندگان ناکام هستند. اینها آنقدر مطالعه  بدون تمرین کردهاند که هر چه می نویسند متوجه میشوند شباهتی به کار دیگری دارد. بنابراین برای نویسنده شدن ما احتیاج به اطلاعات وسیعی داریم که قدم به قدم با تمرین عملی نوشتن پیش رفته باشد.