سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدغلامرضا موسوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند,
قربان نورمحمدی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسین حیدری شریف آباد – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرخ درویش – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور بررسی عمل کرد، اجزا عمل کرد و صفات مرفولو ژیکی ارزن علوفه ای نوتریفید در شرایط مصرف مقادیر مختلف آب و کود اوره طی سال زراعی ١٣٨٤ آزمایشی به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در م زرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند انجام گرفت . در این تحقیق آبیاری با سه سطح (نیاز آبی کامل ، دو سوم نیاز آبی و یک سوم نیاز آبی) و کود اوره به صورت سرک با سه سطح (۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار) به ترتیب فاکتورهای اصلی و فرعی بودند . جهت بررسی اثرات مقادیر مختلف آب و کود اوره بر عمل کرد و اجزا عملکرد عملیات برداشت ٢ تا ٣ نوبت (بسته به تیمار آبیاری ) انجام گردید و بلافاصله پس از توزین علوفه برداشت شده ، ساقه و غلاف از برگ جدا گردید و به طور مجزا نیز وزن شد . صفات مرفولو ژیکی شامل ارتفاع ، تعداد برگ و قطر ساقه اصلی و نیز تعداد پنجه در بوته در زمان برداشت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیر سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد ارزن نوتریفید بسیار معنی دار است به طوریکه صرفه جویی در مصرف آب و آبیاری تا حد ۱/۳ نیاز آبی عملکرد تر برگ ، ساقه و عملکرد تر کل علوفه ارزن را در مقایسه با تأمین نیاز آبی به طور کامل به ترتیب ۵۳/۹، ۶۲/۱ و ۵۷/۴ درصد کاهش داد . حد اکثر عملکرد تر برگ، ساقه و کل به ترتیب با ۳۰/۲۲ ، ۱۸/۹۶ و ۴۹/۲ تن در هکتار مربوط به تیمار آبیاری حداکثر (تأمین کامل نیاز آبی گیاه ) بود. اثر مقادیر کود اوره مصرفی و نیز اثر متقابل آبیاری × کود اوره بر عملکرد و اجزا عملکرد ارزن علوفه ای نوتریفید معنی دار نشد . آبیاری اثر معنی داری را بر ارتفاع ، قطر و تعداد برگ ساقه اصلی در چین اول و دوم داشت اما بر تعداد پنجه در بوته اثر معنی دار نداشت . بیشترین ارتفاع ، قطر و تعداد برگ ساقه اصلی در چین اول به ترتیب ۷۴/۲ سانتی متر، ۲/۲ سانتی متر و ۷/۶ و مربوط به تیمار آبیاری کامل بود که با تیمار آبیاری ۱/۳ نیا ز آبی گیاه اختلاف معنی دار نشان داد . در چین دوم نیز چنین روندی مشاهده گردید. با توجه به نتایج این تحقیق تأمین کامل نیاز آبی ارزن نوتریفید برای این گیاه در بیرجند ضروری می باشد.