سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمود کاشفی پور – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
برهان سهرابی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات پنبه گرگان
سعید برومندنسب – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
افشین سلطانی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ارزش تجارتی پنبه با کیفیت آن رابطه مستقیم دارد. کیفیت الیاف پنبه با ویژگی های نظیر طول الیاف، ظرافیت، استحکام یکنواختی، استحکام ، رنگ ، مواد خارجی و غیرهارزیابی می گردد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر مقدار آب آبیاری بر روی کیفیت الیاف پنبه بود است. آزمایشاتیدر دوسال متوالی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در مرکز تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان انجامگرفت. در این آزمایشات سیستم آبیاری بارانی بکار گرفته شد و ۴ تیمار مختلف بر اساس مقدار آب آبیاری شامل ۱۰۰، ۷۰، ۴۰ و صفر درصد تبخیر از تشتک کلاس الف در سه تکرار به صورت کرت های خرد شده تصادفی اجرا گردید. نوع بذر پنبه از رقم جدید مورد استفاده در منطقه شمال کشور به نام سای اکرا بوده است. در پایان پس از برداشت محصول پنبه و عبور از دستگاه بلندر عوامل کیفی آن با دستگاه HVI با دقت بالایی اندازه گیری و شاخص بندی شد. پارامترهایکیفی مورد نظر در این تحقیق طول الیاف، یکنواختی، استحکام، کشش و ظرافیت الیاف پنبه بوده است. نتایج آزمایشات نشان داده است که مقادیر متفاوت آب آبیاری می تواند روی کمیت و کیفیت محصول پنبه تاثیر گذار باشد. با افزایش آب آبیاری مقدار محصول افزایش یافته ولی WUE کاهش می یابد. از بین پارامترهای کیفی مورد نظر ظرافت الیاف پنبه عکس العمل بیشتری را به مقدار آب آبیاری نشان داده است.