سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سلیم فرزانه – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
رئوف سیدشریفی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
ودود ساعدنیا – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
حسین مصطفایی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

چکیده:

واکنش مناسب آفتابگردان به کودهای شیمیایی و سازگاری خوب آن با شرایط آب و هوایی مختلف کشور امکان کاشت این گیاه را در مناطق وسیعی از کشور فراهم ساخته است. ولی کشت آن در خاک های فقیر به همراه مدیریت ضعیف کودی (مصرف نامتعادل کودها) موجب کاهش عملکرد کمی و کیفی این گیاه شده است و این در حالی است که حدود ۹۰ درصد روغنخوراکی کشور از خارج وارد میشود.