سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیروس ودادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی
مسعود رحیمی –
بهنام ناصریان –
اسفندیار رحمان –

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر دو پیش تیمار BAP و D-4,2 به همراه مقادیر مختلف ساکارز بر میزان افزایش موفقیت پیوند مریستم نارنگی کلمانتین بر پایهه پونسیروس در شرایط in vitro می باشد. بدین منظور، مریستم انتهایی نارنگی به طول ۰/۱-۱/۴ میلیمتر از نوک شاخه های جوان گیاهان گلدانی برداشت گردید و بر روی گیاهچه های پونسیروس که سر زنی شده و شکافی به صورت T معکوس در آنها ایجاد شده بود، قرار داده شدند. کلیه پیوندکها و پایه ها قبل از پیوند به مدت ۱۰ دقیقه در محلول D-4,2 10µG/L و یا BAP 0/5mg/l قرار داده شده و سپس در محیط Murashige and Skiig.1962) MS)مایع حاوی ویتامینهای Whiteو ساکارز با غلظتهای ۷۰، ۸۵، ۱۰۰ و ۱۱۵ گرم در لیتر کشت گردیدند. در این بررسی از آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پیش تیمار، ساکارز و اثرات متقابلشان در سطح احتمال ۱% معنی دار می باشد و بیشترین درصد موفقیت و رشد پیوندک در غلظت ۷۰ گرم در لیتر ساکارز و با پیش تیمار D-4,2 10µg/l مشاهده گردید. گیاهچه های پیوندی حاصله به گلدان منتقل شده و به تدریج با شرایط طبیعی سازگار گشتند.