سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نورعلی ساجدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدعلی مشیدی – کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمیدرضا خادمی عراقی – کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمیدرضا حسینی حصار – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

گیاهان در معرض عوامل تنش زای محیطی قرار دارند . در این رابطه مقدار نیتروژن قابل دسترس یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی محسوب می شوند . مقدار نیتروژن قابل دسترس بر توزیع مقدار مواد فتوسنتزی بین اندامهای رویشی و زایشی موثر بوده و مراحل فنولوژیکی رشد و نمو در اثر کمبود نیتروژن به تأخیر می افتد ) . ) Green , et at. , 1996 در اثر کمبود نیتروژن به علت کاهش شاخص سطح برگ و دوام سطح برگ، نسبت فتوسنتز گیاه زراعی همچنین عملکرد بیولوژیک گیاه کاهش می یابد ) ). Bund yet al.,1993 رشیدی (۱۳۸۳) گزارش نمود با افزایش مصرف نیتروژن از صفر به ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص، صفاتی مانند تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در بلال و عملکرد بیولوژیک در ذرت دانه ای به طور معنی داری افزایش نشان داد .