سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی علیزاده سهزابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
ابراهیم شریفی عاشورآبادی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
امیرحسین شیرانی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سیدعلیرضا ولدآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

بـه منظــور بررسـی تــأثیر مقــادیر و روش هـای مختلــف مـصرف نیتــروژن بــر عملکـرد اســانس گ یـ اه دارویــی مــرزه(Satureja hortensis L ) در ایـستگاه تحقیقـات البـرز انجـام گرفـت . آزمـایش بـه ۱۳۸۵، این تحقیق در سالصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکـرار اجـرا گردیـد . تیمارهـا شـامل کـاربرد کـود اوره بـه صورت جامد در خاک در چهار سطح، به مقـاد یر صـفر ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلـو گرم نیتـروژن خـالص در هکتـار و همچنین به صورت م حلول پاشی در چهار سطح شامل مقاد یر صفر، ۴/۵ ، ۶ و ۷/۵ درصـد محلـول نیتـروژن خـالص بودند . نتایج نشان داد که بین تیمارها به لحاظ عملکرد سرشاخه گلدار، درصـد اسـانس وعملکـرد اسـانس اخـتلاف معنی دار در سطح یک درصد وجـود داشـت . مقایـسه میـانگین هـا نـشان داد کـ ه در روش محلـول پاشـی بیـشترین عملکردسرشاخه گلدار ، درصد و عملکرد اسانس به ترتیب از کاربرد ۴/۵ ، ۶ و ۷/۵ درصد نیتروژن بدست آمد . در روش مصرف در خاک بیشترین عملکرد سرشاخه گلدار و عملکرد اسانس به ترتیب مربوط به کـاربرد ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن بود . بیشترین درصد اس انس مربوط به تیمار شاهد بـود . نتـایج نـشان داد کـه افـزایش مقـدار کـود موجب کاهش بازده اسانس برگها می گردید .