مقاله تاثیر مقادیر کروم و کربن بر ريزساختار و مقاومت به سايش آلياژ روكش سخت پایه Fe-(6X)Cr-(X)C بر روي فولاد ساده كربني ايجاد شده با فرآيند جوشکاري GTAW که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مواد نوين از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر مقادیر کروم و کربن بر ريزساختار و مقاومت به سايش آلياژ روكش سخت پایه Fe-(6X)Cr-(X)C بر روي فولاد ساده كربني ايجاد شده با فرآيند جوشکاري GTAW
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Fe-Cr-C و Cr/C=6
مقاله تركيب شيميايي
مقاله ريزساختار
مقاله مقاومت به سايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت حامد
جناب آقای / سرکار خانم: خيرانديش شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي شمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، آلياژهايي متفاوت با مقدار ثابت نسبت Cr/C=6، ولي مقادير غلظت متفاوت كروم و كربن به روش جوشكاريGTAW  روي فولاد ساده كربني  AISI 1010ايجاد گرديد. نتايج آزمون پراش پرتو X و متالوگرافي نوري و الكتروني مشخص كرد كه ريزساختار نمونه ها متشكل از آستنيت و كاربيد هستند. افزون بر اين، مشخص شد كه با افزايش كربن و كروم محتوي لايه هاي سخت، درصد حجمي كاربيدهاي افرايش، درصد حجمي آستنيت كاهش و سختي سطحي افزايش مي يابد. هم چنين، نتايج آزمون سايش مشخص نمود كه با افزايش مقدار كروم و كربن در آلياژهاي هيپويوتكتيكي مقاومت به سايش افزايش مي يابد. بررسي SEM سطوح ساييده شده نمونه ها مشخص نمود كه ساز و كار سايش در نمونه هاي هيپويوتكتيكي از نوع شخم زني در نمونه يوتكتيكي از نوع كندگي و در نمونه هايپريوتكتيكي از نوع ترك خوردن است.