سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر شهابی فر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

مصرف بهینه و همه جانبه از کودهای شیمیایی با توجه به شرایط حاکم بر خاک های ک شور نقش مهمی در افزایش عملکرد و بهبود خواص کیفی محصولات کشاورزی دارد. گوگرد به عنوان عنصر ضروری و مورد نیاز گیاه در تغذیه گیاهی شناخته شده ا ست. با توجه به اهمیت این عنصر طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه سطح گوگرد: صفر، ٢٠٠ و ٤٠٠ کیلوگرم در هکتار از منبع ساری کود که با مایه تلقیح تیوباسیلوس آغشته شده بود در چهار تکرار ازسال ١٣٨٠ به مدت دو سال زراعی در قزوین به مرحله اجرا درآمد . بعد از اجرای طرح تجزیه و تحلیل لازم صورت گرفت که نتایج آن نشان داد : اثر عنصر گوگرد برصفت عملکرد دانه معنی دار شد همچنین بر صفت هایی نظیر تعداد دانه در طول بلال ، غلظت فسفر و مس در اندام گیاهی کاملا معنی دار شد . بیشترین میزان عملکرد دانه مربوط به تیمار شماره ٢ (S1=٢٠٠kg/ha) با ۱۲/۴۵ تن در هکتار به دست آمد و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد با ۱۱/۵ تن در هکتار شد . بیشترین غلظت فسفر در برگ مربوط به تیمار شماره ۳ (S2=٤٠٠kg/ha) با ۰/۴۳۸۵ درصد و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد با ۰/۱۸۱۳ درصد به دست آمد . بیشترین غلظت پتاسیم دربرگ مربوط به تیمار شماره ٣ (S2=٤٠٠kg/ha) با ۳/۷۰۶ درصد و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد با ۱/۰۹۴ درصد شد . بیشترین غلظت روی در برگ مربوط به تیمار شماره ۳ (S2=٤٠٠kg/ha) با ۴۱/۵۴ میلی گرم بر کیلوگرم و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد با ۳۹/۰۲ میلی گرم بر کیلوگرم بود.