سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بابک علی نژاد – پژوهشگاه مواد و انرژی ، آزمایشگاه ترموالکتریک ، تهران
قاسم کاوه ای – پژوهشگاه مواد و انرژی ، آزمایشگاه ترموالکتریک ، تهران

چکیده:

در این مقاله اثر افزودن مقادیر مختلف CdCl2 بر خواص ترموالکتریکی نیمرسانای نوع n با پایه بیسموت تلوراید بررسی شده است. نمونه های مورد بررسی به روش رشد کریستال در حالت ذوب ناحیه ای تهیه شده اند.رشد دانه ها درجهت ارجح انتقال گرما به وضوحقابل مشاهده است. نتایج اندازه گیری ها حاکی از آن است که افزوده کادمیم کلراید به طور کلی موجب بهبود خواص ترموالکتریکی نیمرسانای نوع n می شود . باافزودن درصد وزنی CdCl2 اضافه شده به ترکیب، ضریب سیبک کاهش و رسانش الکتریکی افزایش پیدا می کند. یافته های این تحقیق نشان داد افزایش مقادیر بیشتر از ۰/۱ درصد وزنی، کادمیوم کلراید موجب کاهش در مقدار رسانش الکتریکی و در نتیجه کاهش ضریب بهره شده است.