سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده ف
سیدعلی سیدابراهیمی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی ومواد
علیرضا بدیعی – استادیار دانشکده علوم دانشگاه تهران

چکیده:

دراین بررسی نانوپودرهای فریت نیکل و فریت نیکل – روی با فرمول شیمیایی Ni1-xZnxFe2O4 با مقادیر روی X برابر ۰/۰ ، ۰/۱ ، ۰/۳ ، ۰/۵ در ابعاد نانومتر بروش سل – ژل خوداحتراقی با استفاده از ژل اولیه شامل نیتراتهای فلزی به عنوان اکسید کننده و اسید سیتریک به عنوان سوخت تهیه شدند. سپس اثر مقداری روی بر ترکیبات فازی و مورفولوژی نمونه ها توسط تکنیکهای SEM,XRD مورد بررسی قرارگرفت. نتایج XRD حاکی از آن است که با افزایش مقدار روی دمای تشکیل فریت تک فاز مغناطیسی کاهش مییابد. بطوریکه درترکیب x=0/5 فریت تک فاز مستقیما پس از واکنش احتراق و بدون نیاز به عملیات کلسیناسیون بعدی تشکیل میش ود در حالیکه در ترکیبX=0/0 طی عملیات کلسیناسیون در شرایط دمایی ۱۰۰۰ د رجه و مدت زمان یک ساعت فریت تک فاز حاصل می گردد.