سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – دانشگاه رازی کرمانشاه ، دانشکدة فنی مهندسی ،گروه مهندسی شیمی
عباس طائب – دانشگاه رازی کرمانشاه ، دانشکدة فنی مهندسی ،گروه مهندسی شیمی

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پیشبرندة زیرکونیم روی مشخصات فیزیکی و عملکرد کاتالیست کبالت بر پایة سیلیکا در سنتز فیشر تروپش است. در این کار اثر پیشبرندة زیرکونیم در محدودة ٠ تا ٢٠ درصد وزنی با استفاده از دو پیش سازندة مختلف روی کاتالیست حاوی ده درصد وزنی کبالت بررسی شده است. افزایش زیرکونیم باعث کاهش سطح ویژه و درشت تر شدن بلورهایکبالت گردید. بررسی عملکرد کاتالیست ها در°C 230و فشار ٨ بار و نسبت H٢ /CO= 2 نشان داد که با افزایش زیرکونیم ، فعالیتکاتالیستها افزایش یافته و از یک مقدار ماکزیمم ( حدود ٥/ ٢ برابر) در نسبت مولی Zr/Co=٠/٤٣ می گذرد. افزایش زیرکونیم روی گزینشپذیری هیدروکربنهای سنگین خصوصًا در درصدهای وزنی زیاد نیزتاثیر مثبت دارد. بیشترین افزایش گزینشپذیری در برشC13-C21 مشاهده شد.