سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمد فاریابی – استادیار دانشگاه تبریز
علیرضا فضل زاده – استادیار دانشگاه تبریز
ناصر صنوبر – دانشیاردانشگاه تبریز
محمدرضا افخم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – گرایش استراتژی پردیس بینالمللی ارس دانشگاه تبریز

چکیده:
سازمانها در مسیر تطبیق خود با تغییرات مداوم ناگزیرند منابع و قابلیت های خود را تقویت وحمایت نمایند. برای رسیدن به این منظور می بایست از اهرمهایی برای تسهیل وتقویت این فرآیندها استفاده و بسترهای لازم را برای آن فراهم نمایند. در این بین اهمیت منابعسازمانی مطرح میشود و نقش تعیین کننده قابیلت های سازمان بیش از پیش روشن تر شده است. لذا تحقیق حاضر به منظور شناسایی منابعو قابلیت های موجود و اقدامات بازاریابی که در روی عملکرد بازاریابی در سازمان تاثیر خواهد داشت، انجام شده است. در این تحقیق پس از بررسی روایی پرسشنامه، جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت انجام محاسبات آماری از نرم افزارSPSS و آزمون های همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد در این پژوهش جهت سنجش روابط بین متغیرهای تحقیق از مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیر منابع و قابلیت سازمانی با عملکرد بازاریابی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .