سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مژگان شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
علیرضا یدوی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
امین صالحی – استادیار گره زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
محسن موحدی دهنوی – استادیار گره زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده:
این آزمایش درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۱۳تیماردر۳تکرار درسال ۱۳۹۲ انجام شدتیمارهای آزمایش عبارت بودنداز:T1:شاهد بدون مصرف کود T2:کاربرد ۹۰کیلوگرم نیتروژن درهکتارکوداوره T3:کاربرد ۱۰تن ورمی کمپوست درهکتارT4:کاربرد ۵تن ورمی کمپوست درهکتار T5:کاربرد کود نانوT6:کاربرد ازتوباکترT7:کاربرد ۴۵کیلوگرم درهکتار نیتروژن به همراه ۵تن ورمی کمپوست درهکتار T8:کاربرد ۴۵کیلوگرم درهکتار نیتروژن به همراه کود نانوT9:کاربرد ۴۵کیلوگرم درهکتارنیتروژن به همراه ازتوباکترT10:کاربرد ۵تن درهکتارورمی کمپوست به همراه ازتوباکترT11:کاربرد ۵تن درهکتار ورمی کمپوست به همراه کود نانوT12:کاربرد ۴۵کیلوگرم درهکتار نیتروژن با۵تن درهکتارورمی کمپوست به همراه کود نانوT13:کاربرد ۴۵کیلوگرم درهکتار نیتروژن باازتوباکتربه همراه ۵تن درهکتار ورمی کمپوست نتایج نشان داد منابع م ختلف کودی دارای تاثیر معنی داری برتعدادشاخه دربوته وزن هزاردانه عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت می باشد بطوریکه با افزایش نیتروژن مصرفی این صفات افزایش معنی داری پیدا کرد و منابع نیتروژن آلی و زیستی تاحدودی زیادی جایگزین مناسبی برای نیتروژن شیمیایی بود