سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
میرجعفر تیزمغز – کارشناس ارشد عمران مهندسی آب و مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اهر

چکیده:
امروزه تامین و تولید آب آشامیدنی سالم و بهداشتی به عنوان یکی از اساسی ترین چالشهای پیش روی جوامع به شمارمی آید. استفاده از منابع آب سطحی و تصفیه آن با ارزانترین قیمت در کنار بدست آوردن مطلوب ترین کیفیت از جملهاساسی ترین هدف گذاری کارشناسان و محققان امر تولید و استحصال آب می باشد. در این مقاله به روش تصفیه از نوعفیزیکیو شیمیایی و با استفاده از آزمایشات جارتست با دو منعقدکننده کلرورفریک و آلوم در کنار آهک و PAC و با مطالعهموردی تصفیه خانه آب اهر و آب ورودی از سد ستارخان سعی شده است تا عملکرد سیستم تصفیه آب مورد ارزیابی قرار گیردو در آن بهبود ایجاد شود. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از کلروفریک در مقایسه با سایر منعقدکننده ها در رنج وسیعی از PH، راندمان قابل قبولی برای حذف کدورت دارد و اضافه نمودن کمک منعقد کننده ها این راندمان را به طورقابل توجهی افزایش می دهد.